Arequipa und Colca Canyon / peru_10_04

22.02.2003

peru_10_04

Monasterio de Santa Catalina