Arequipa und Colca Canyon / peru_10_06

22.02.2003

peru_10_06

Der Colca Canyon